“Paisajes para no colorear”

O dereito a ser escoitado, a manifestar a opinión, a amosar un espítitu crítico coas situacións sociais, a necesidade se seren protagonistas do momento histórico que lles toca vivir…

Chile, Ecuador, México (o drama dos nenos e nenas que emigran a EEUU coas súas familias), a masa de refuxiados que entran ou tentan entrar en Europa, os nenos palestinos encarcelados… E no Estado Español miles de familias empobrecidas, desafiuzadas, as causas identitarias… No ano 2019 o neoliberalismo sacude con ferocidade todo o que toca.

Hai voces que se elevan contra esta barbarie, queremos ser voceiros cando se trata de nenos, nenas ou adolescentes.

Ligazón para o vídeo “Paisajes para no colorear”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Concurso escolar “Son os teus dereitos”

Agamme, “Asociación Galega contra o Maltrato a Menores” co gallo, o próximo 20 de novembro, do 30 aniversario da Convención dos Dereitos dos Nenos e das Nenas, ratificado por 195 estados, CONVOCA o primeiro concurso escolar para a divulgación do contido desta convención, co obxectivo de favorecer o seu coñecemento dentro do ámbito escolar. O texto desta declaración, aprobouse o 20 de novembro de 1989, e o seu cumprimento é obrigatorio para todos os países que a ratifiquen.

Dentro dos 54 artigos que a compoñen, para esta primeira edición, o concurso estará dedicado a dar a coñecer e reflexionar sobre o dereito recollido co número 12.

Artículo 12: Dereito a expresar a súa opinión e a ser escoitados e escoitadas

Todas as nenas e nenos teñen dereito a expresar libremente a súa opinión en todos os asuntos, e a ser escoitados e escoitadas nos temas que teñan que ver con eles e elas. Os nenos e nenas teñen dereito a ser escoitados en procedementos xudiciais ou administrativos que lles afecten.

Bases concurso edición 2019

1º Poderán participar neste concurso todo o alumnado dos niveis de Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.

2º Os traballos que se  presenten consistirán nunha obra realizada en formato A4, soporte folio ou cartolina, orientación horizontal, realizado en calquera técnica , que faga relación ao Artigo 12 da Declaración dos Dereitos da Infancia.

3º No anverso de cada traballo farase constar nome e apelidos, idade e curso do alumnado participante e nome do centro escolar.

4º Seleccionaranse doce traballos que serán editaranse nun calendario conmemorativo.

5º O xurado seleccionador destes traballos estará composto por tres persoas da directiva de AGAMME vinculadas ao mundo do ensino.

6º Cada un dos traballos seleccionados recibirá como premio un calendario conmemorativo onde aparecerá publicado. Tamén se enviará un calendario ás aulas que participen colectivamente aínda que os seus traballos non figuren entre os seleccionados.

7º Os traballos deberán ser depositados nos contedores que a asociación AGAMME colocará nos distintos centros escolares, e no seu defecto poderán ser enviados ao enderezo:

AGAMME

Rua Enrique Granados 19 1ºd

15406 Ferrol

8º O prazo de entrega e recollida de traballos remata o 30 de novembro. O resultado do concurso publicarase na web de AGAMME 

9º Os calendarios remitiranse aos enderezos dos centros educativos recollidos no anverso dos traballos seleccionados, ou no seu caso entregados no propio centro escolar.

Ferrol, 28 de outubro de 2019

 

 

AGAMME, xunto con outras seis entidades de dereitos de infancia e dereitos da muller piden a xuices e fiscais que apliquen todos os recursos legais para garantir a protección das vítimas menores de idade.

AGAMME, Rede de Mulleres de Vigo, Marcha Mundial das Mulleres, ASOCIM, Secretaría das Mulleres do Sindicato Labrego Galego, ADAVAS Baixo Miño e a Asociación Cultural Fuco Buxán alertan do retroceso que se está a producir en dereitos de certos colectivos, como é o de nenos e nenas vítimas. Esta semana a prensa galega fíxose eco da situación dunha  nena de seis anos que foi entregada ao proxenitor sobre quen pesan denuncias de abuso sexual que están a ser tramitadas por un xulgado de Málaga. A nena deberá pasar no domicilio do proxenitor o período de 15 días de vacacións que lle corresponde por sentenza. Nin o xulgado de civil nin o de penal consideraron necesaria ningunha medida de protección, o cal contravén as normas estatais e internacionais sobre os dereitos das vítimas do delito. No PDF pódese ler o texto completo asinado polas entidades.

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

PALESTRA “Lingua, poder e adolescencia no proceso de substitución lingüística” a cargo de Miguel Rodríguez Carnota

O vindeiro mércores 29 de maio, a partir das 19:00h no Ateneo Ferrolán, AGAMME organiza a  PALESTRA “Lingua, poder e adolescencia no proceso de substitución lingüística”, a cargo do profesor Miguel Rodríguez Carnota.

A través do seu relatorio, Carnota expoñerá os resultados da súa tese doutoral na que investiga a existencia dunha realidade de acoso escolar por razón de lingua no noso sistema educativo que non se está a identificar nin abordar.

Miguel Rodríguez Carnota é mestre de lingua inglesa, Licenciado en Filosofía e en Ciencias da Educación. Master of arts in education and applied linguistics pola Open University. É autor de diversas publicacións sobre a temática da discriminación lingüística do alumnado galego falante e dun método de aprendizaxe de inglés a partir da lingua galega. É coautor do método de lectoescritura Chirlo Mirlo (Ir Indo, 1991).

Reaçom. Artigo da compañeira Lupe Ces.

TEXTO EN GALEGO

Reaçom

Juana Rivas, Maria Sevilla…, e agora Patrícia González, estas duas últimas, mulheres pertencentes a Infancia Libre e que o jornal El Mundo, e outros médios de comunicaçom, colocavam nas primeiras páginas das suas ediçons junto a termos como “sequestro”, “denuncias falsas”, “sustraçom de menores”, “manipulaçom”, “pôr em contra do pai”…, Que lonje estamos dun jornalismo que garanta o direito à informaçom, argumentado e contrastado! Quanto queda por caminhar para que as crianças nom sofram constantemente, nos médios de comunicaçom, a vulneraçom dos seus direitos!  Que grande o desconhecemento que existe entre muitos profissionais do jornalismo, da situaçom das crianças vitimas de violencia sexual e as nais, que decidem denuncia-lo! Mas no caso do jornal El Mundo, nom se pode falar de desconhecemento, hai que falar de utilizaçom da imagem das crianças para praticar um jornalismo que vulnera o código deontológico para o exercício da profissom.

As denuncias falsas nom acadam o 0,01% de incidência segundo o Consejo General del Poder Judicial, mas a reaçom machista aos avances feministas na nossa sociedade, utilizam esse mantra para atacar às mulheres vitimas de violência machista, e contra às que denunciam violência sexual sobre as suas crianças.

Quando falamos de “sequestro” nestes casos, atopamo-nos com mulheres que num intento desesperado por proteger às suas crianças do suposto agressor, vulneram a lei. Nom estamos falando de sequestrar para fazer dano, pedir um rescate, obter notoriedade… Umha desacertada decissom numha situaçom de indefenssom e vulnerabilidade máxima. Mas a reaçom machista organizada, intenta confundir, a través dos médios, à opiniom pública, falando mesmo de tramas organizadas de “sustraçom de menores”.

Nom pode faltar neste tipo de novas a suposta “manipulaçom” que a nai exerce para posicionar à criança contra do pai. Um jeito de reconhecer o inexistente Sindrome de Alineaçom Parental (SAP), fantasiado nas mentes patriarcais e que se utiliza como argumento para impor às crianças um vínculo afetivo que nom desejam, e às nais o castigo por denunciar o que segue a ser um tabu na nossa sociedade: o abuso sexual infantil.

Esta nova detençom dumha nai que pretendia ocultar-se junto à sua filha para evitar o contacto co pai, denunciado por abuso sexual, nom podemos mira-la só como umha desafortunada interpretaçom da realidade. Hai dados que mostram que existe umha prática comum entre sectores do poder judicial, dos medios de comunicaçom, e de expressons políticas que pretendem frenar os avanços feministas e seguir deixando no privado a violência sexual contra a infáncia.

O proxecto de desmantelamento dos serviços de igualdade em Andalucia, as sentenças e justificaçons das agressons sexuais em grupo, os intentos de legalizar os ventres de aluguer, a pressom a través de alguns sindicatos para regularizar a prostituiçom…, som mostras de que assistimos a umha reaçom organizada e disposta a afiançar e recuperar privilégios.

As organizaçons em defensa dos direitos da Infancia, que atuam frente a esta situaçom, som um objetivo a bater. Um movemento moi novo, mas que logrou criar umha rede de colaboraçom, fluxo de informaçom e lançamento de alternativas (modificaçom e promulgaçom de leis, protocolos, boas práticas, aplicaçom de metodologias acaidas, formaçom de profissionais …), e que recolherom já algumhas conquistas. Este movimento, pese aos intentos de difamaçom e desqualificaçom, fica para quedar-se, porque é tempo de que a pederastia, o estupro, as perversas práticas de abuso e explotaçom sexual das crianças e adolescentes, sejam desterradas das nossas sociedade.

Lupe Ces, pertence à directiva de  AGAMME

TEXTO EN ESPAÑOL

Reacción

Juana Rivas, Maria Sevilla…, y ahora Patricia González, las dos últimas, mujeres pertenecientes a Infancia Libre y a quienes el periódico El Mundo, y otros medios de comunicación, colocaban en las primeras páginas de sus ediciones junto a términos como “secuestro”, “denuncias falsas”, “sustracción de menores”, “manipulación”, “poner en contra del padre”…, ¡Qué lejos estamos de un periodismo que garantice el derecho a la información, argumentado y contrastado! ¡Cuánto queda por caminar para que las niñas, niños y adolescentes no sufran constantemente, en los medios de comunicación, la vulneración de sus derechos!  ¡Qué grande es el desconocimiento que existe entre numerosos profesionales del periodismo, de la situación de las niñas y niños víctimas de violencia sexual y las madres, que deciden denunciarlo! Pero en el caso del periódico El Mundo, no se puede hablar de desconocimiento, hay que hablar de utilización de la imagen de los-las menores de edad para practicar un periodismo que vulnera el código deontológico para el ejercicio de la profesión.

Las denuncias falsas no alcanzan el 0,01% de incidencia según el Consejo General del Poder Judicial, pero la reacción machista ante los avances feministas en nuestra sociedad, utilizan ese mantra para atacar a las mujeres víctimas de violencia machista, y contra aquéllas que denuncian violencia sexual sobre sus hijos o hijas.

Cuando hablamos de “secuestro” en estos casos, nos encontramos con mujeres que en un intento desesperado por proteger a sus hijos e hijas del supuesto agresor, vulneran la ley. No estamos hablando de secuestrar para causar daño, pedir un rescate, obtener notoriedad… Una desacertada decisión en una situación de indefensión y vulnerabilidad máxima. Mas la reacción machista organizada intenta confundir, a través de los medios, a la opinión pública, hablando incluso de tramas organizadas de “sustracción de menores”.

No puede faltar en este tipo de noticias la supuesta “manipulación” que la madre ejerce para posicionar al hijo o hija contra el padre. Una forma de reconocer el inexistente Síndrome de Alineación Parental (SAP), fantasiado en las mentes patriarcales y que se utiliza como argumento para imponer a los niños, niñas y adolescentes un vínculo afectivo que no desean, y a las madres el castigo por denunciar lo que sigue siendo un tabú en nuestra sociedad: el abuso sexual infantil.

Esta nueva detención de una madre que pretendía ocultarse junto a su hija para evitar el contacto con el padre, denunciado por abuso sexual, no podemos mirarla únicamente como una desafortunada interpretación de la realidad. Hay datos que muestran que existe una práctica común entre sectores del poder judicial, de los medios de comunicación, y de expresiones políticas que pretenden frenar los avaneces feministas y seguir dejando en lo privado la violencia sexual contra la infancia.

El proyecto de desmantelamiento de los servicios de igualdad en Andalucía, las sentencias y justificaciones de agresiones sexuales en grupo, los intentos de legalizar los vientres de alquiler, la presión a través de algunos sindicatos para regularizar la prostitución…, son muestras de que asistimos a una reacción organizada y dispuesta a afianzar y recuperar privilegios.

Las organizaciones en defensa de los derechos de la Infancia, que actúan frente a esta situación, son un objetivo a abatir. Un movimiento muy nuevo, pero que ha logrado crear una red de colaboración, flujo de información y proposición de alternativas (modificación y promulgación de leyes, protocolos, buenas prácticas, aplicación de metodologías adecuadas, formación de profesionales …), y que recogieron ya algunas conquistas. Este movimiento, pese a los intentos de difamación y descalificación, está para quedarse, porque es tiempo de que la pederastia, el estupro, las perversas prácticas de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, sean desterradas de nuestra sociedad.

Lupe Ces, pertenece a la directiva de  AGAMME

Carta de queixa dirixida á Asociación de la Prensa de Madrid por posibles erros deontolóxicos por parte do xornal El Mundo.

No día de hoxe, luns 13 de maio, AGAMME remitiu unha carte de queixa á Asociación de la Prensa de Madrid, co propósito de manifestar a posible falla de cumprimento do código deontolóxico do xornalismo na nova publicada o pasado domindo 12 de maio polo xornal El Mundo, baixo o titular La madre y la asesora de Podemos detenidas por secuestrar a sus hijos compartían denuncias falsas y abogada contra sus exA nova está tratada, ao noso ver cunha total falla de rigor e vulnera os dereitos da nena á que fai referencia. Convidamos a dar apoio a esta iniciativa enviando a adhesión á carta de agamme ou un comentario propio ao enderezo electrónico da Asociación de la Prensa de Madrid, apm@apmadrid.es.

A carta está dispoñible no seguinte documento pdf.

Coa fin de poder facer un reconto de participación, agradeceríamos ás persoas e entidades que colaboren nolo fagan saber a través do correo electrónico de agamme, agammeferrol@gmail.com.

Galería fotográfica da Carreira Popular “Corre por elas” (As Pontes, 17-03-19)

Hoxe estivemos en As Pontes, participando na Carreira Popular “Corre por elas”. Agradecemos ao Concello de As Pontes, ao Centro Municipal de Información á Muller, ao Clube de Atletismo Olimpo, de As Pontes, a organización do evento e a todas as persoas e clubes deportivos que se desplazaron dende distintos puntos de Galiza para participar na carreira, enchendo de enerxía positiva a xornada e colaborando na recadación de 900€ destinados á nosa asociación.

Foi unha carreira entrañable, na que correron ou camiñaron persoas de todas as idades. Incluso algúns compañeiros-as caninos-as portaban dorsais. Recibimos a dedicación e o agarimo das persoas organizadoras e participantes ao mesmo tempo que o evento nos permitiu visibilizar a AGAMME e os seus obxectivos.

A cantidade recadada será empregada na organización dun evento para formación de profesionais na detección do maltrato infantil, da cal iremos informando no sucesivo.

Deixamos aquí algunhas imaxes.

O Concello de As Pontes dedica este ano a carreira popular Corre por elas a AGAMME

Dende AGAMME agradecemos ao Concello de As Pontes que este ano a carreira popular Corre por elas se dedique á nosa asociación. Acollemos a proposta con ilusión e con enerxía para participar nesta actividade deportiva que cada ano o Concello vén adicando a visibilizar e apoiar a entidades de tipo social. Por iso convidámosvos a participar na xornada o domingo 17 de marzo en As Pontes. O prazo de inscrición é ata o 13 de marzo, na seguinte ligazón: https://www.carreirasgalegas.com/carreira/xxxix-san-xos-iv-corre-por-elas/d2590683-e5d9-31d0-4e82-39ec2c8a08e3.

Anímate e Corre por elas, o domingo 17 de marzo, ás 11:00h en As Pontes

AGAMME ante a convocatoria feminista do 8M

AGAMME ante a celebración e convocatórias do 8M

A denúncia do patriarcado, o rechazo ao machismo e as reivindicacions de igualdade e transformacion social, tinxen un ano máis a data do 8 de marzo, cun movemento feminista que nos convoca a umha folga de coidados, laboral, de consumo e estudantil e a manifestarnos nas rúas de todo o país baixo o lema “Por todas as mulleres, por todos os dereitos”.

Un dos objectivos desta mobilización é conseguir unha vida libre de violencias. A violencia machista ten outras vítimas silenciadas, nenos e nenas, adolescentes, que crecen en entornos violentos, onde o maltratador conserva intacta ante a sociedade o dereito a seguir facendo parte das suas vidas; unhas vítimas que en numerosas ocasions padecen as consecuencias de custodia compartida imposta, ou rexime de visitas que deixa a vida das crianzas, á vontade do maltratador. O sistema patriarcal coloca o dereito do pater por riba do interese de menores e adolescentes, que só en contadas ocasions son escoitadxs.Do mesmo xeito, o patriarcado mostra ás suas raices no poder xudicial cando aplica a terapia da ameaza ou a inexistente Sindrome de Alineacion Parental contra as mulheres que intentan defender os dereitos das suas crianzas, sobre todo en casos de denúncias de agresión sexual.

A maiores, comezamos este ano 2019 con novas ameazas que se suman ás que íamos enfrentando na nossa loita por erradicar o maltrato á Infancia e á Adolescencia : iniciativas políticas que pretenden instaurar a figura do coordenador parental ou a Lei de mediacion. Ambas as duas iniciativas pretenden un ordenamento nas relacions de convivencia familiar, que ao non ter en conta como o patriarcado está presente na construcion das mesmas, pon en perigo os direitos das mulheres e esquece os dereitos de menores e adolescentes.

AGAMME estará presente nas mobilizacions deste 8M, conscientes de que a derrota do sistema patriarcal, será garante da construción dunha sociedade máis xusta, que respecte os dereitos da Infancia e Adolescencia.

Unha viaxe polas músicas do mundo con Abraham Cupeiro (concerto a favor de AGAMME)

A Real Filharmonía de Galicia celebra dous concertos didácticos dirixidos a estudantes, en particular de ESO e Bacharelato, o xoves 21 e o venres 22 de febreiro, ás 11:00 horas no Auditorio de Galicia. E o sábado 23, ás 18:30 horas, repetirase a actuación para o público infantil e familiar dentro do ciclo Descubre unha orquestra para ti, a túa!, que busca achegar a RFG e a música clásica a novos públicos.

O concerto do sábado servirá para dar visibilidade a AGAMME, a Asociación Galega contra o Maltrato a Menores, que traballa na protección da infancia e a adolescencia na sociedade galega, así como na defensa dos seus dereitos. Enmárcase dentro do proxecto RFG Solidaria, co que se apoian diversas causas a través da música. Neste caso as entradas custan 5 euros e cada menor de 14 anos recibirá dúas gratuítas se vai acompañado de dous adultos.

A paisaxe sonora do noso planeta

Nos tres concertos ofrecerase o espectáculo “Pangea. A paisaxe sonora do noso planeta”, escrito polo poliinstrumentista natural de Sarria Abraham Cupeiro e que busca unir os cinco continentes a través da música. Levará a batuta o mestre Rafael Agulló, que na actualidade é director da Banda e Escola Municipal de Música de Silleda, profesor na Academia de Música Profesional de Viana do Castelo (Portugal), director da Banda de Música de Pontevedra e estuda Dirección de Orquestra no Conservatorio Superior de Música da Coruña.

Hai uns 200 millóns de anos no noso planeta existía un único e xigantesco continente: Pangea. Este empezou a separarse e, co paso do tempo, deu lugar aos diferentes continentes tal e como os coñecemos hoxe. Os asistentes farán unha viaxe musical dende a austral Oceanía, cos ecos das súas caracolas; pasando polas misteriosas montañas chinesas a través do son do hulusi, un instrumento de vento das minorías étnicas chinesas, cuxa historia se remonta a uns 200 anos antes de Cristo; visitando as grandes chairas de Norteamérica; as selvas de Sudamérica; a frauta Peul de Senegal, típica do pobo Peul, que é o pobo nómada máis grande do mundo; a gaida ou gaita búlgara, empregada polos pobos babilonios, hebreos, fenicios, romanos e celtas; a desafiante zurna, un instrumento de vento moi extendido polos países musulmáns; ata as milenarias cornas de pastor.

Abraham Cupeiro recupera instrumentos perdidos no tempo

Abraham Cupeiro dedícase á recuperación de instrumentos perdidos no tempo, que logo emprega para crear novas sonoridades e imbricalos en músicas alleas a eles. Como instrumentista, destaca por ser unha das poucas persoas que toca o karnix, unha trompeta celta da Idade de Ferro. É ademais impulsor dun instrumento ancestral na tradición galega, a corna, que na segunda metade do século XX xa estaba extinguido.

O seu interese pola organoloxía levouno a reunir unha colección de máis de 200 instrumentos de todo o mundo e de distintas épocas. Cos instrumentos que recupera e constrúe interpreta dende composicións propias ata música actual. O seu último proxecto é Os sons esquecidos, gravado coa Real Filharmonía de Galicia para o selo discográfico Warner Classics.

Nova sacada de:
htttp://www.rfgalicia.org/gl/novas/unha-viaxe-polas-musicas-do-mundo-con-abraham-cupeiro-concerto-favor-de-agamme