A Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (AGAMME) fai público o presente comunicado de oposición á proposición de Lei Orgánica que pretende modificar a actual Lei do Aborto, no que atinxe ás menores de 16 e 17 anos, así como ás mulleres con capacidade modificada.

Pódese descargar o texto completo en pdf nos seguintes enlaces en galego ou español.


Versión en galego

AGAMME oponse á proposición de Lei Orgánica de modificación da Lei do Aborto

A Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (AGAMME) fai público o presente comunicado de oposición á proposición de Lei Orgánica que pretende modificar a actual Lei do Aborto, no que atinxe ás menores de 16 e 17 anos, así como ás mulleres con capacidade modificada.

A proposición de Lei Orgánica contén un único artigo a través do cal se pretende eliminar o apartado da vixente Lei do Aborto que recoñece o dereito ao consentimento das menores de 16 e 17 anos a interromper voluntariamente o embarazo.

Desta maneira as mozas de 16 e 17 anos pasarían a precisar o consentimento dos seus titores para interromper voluntariamente o embarazo.

Varios son os motivos de AGAMME para oporse a tal modificación lexislativa:

O dereito das persoas menores de idade a seren escoitadas en aspectos cruciais na súa vida aparece reflectido na Convención dos Dereitos do Neno e da Nena como un dos dereitos piares,  sinalándose que, a medida que a menor de idade acada maior madurez, se tomará en maior consideración as súas opinións. Con 16 e 17 anos, as mozas están a un paso de acadar a maioría de idade, a decisión sobre a súa maternidade debe ser exclusivamente súa.

O marco lexislativo referente ás persoas menores de idade no Estado español establece que desde os 14 anos os nenos e nenas teñen responsabilidade penal (é dicir son responsables dos seus actos ante a lei), con 16 poden incorporarse ao mercado laboral e a esta idade poden acadar a emancipación.  Non é sustentable esa falta de coherencia: responsable penal pero non para decidir sobre o seu propio corpo.

A Lei de Protección Xurídica do Menor, establece de maneira acorde ao marco lexislativo internacional e a evolución do status das persoas menores de idade cales son os principios que deben guiar a lexislación relativa aos dereitos da infancia e a adolescencia:

El ordenamiento jurídico, y esta Ley en particular, va reflejando progresivamente una concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás.

El conocimiento científico actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante entre las necesidades de protección y las necesidades relacionadas con la autonomía del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia es promover su autonomía como sujetos.

Neste senso é preciso advertir que esta proposición de lei é retrógrada no sentido de que fai involucionar á sociedade na súa traxectoria de recoñecemento dun novo status da infancia e da adolescencia. Queda perfectamente de manifesto, desde o primeiro parágrafo que esta é unha lei que limita a concepción da persoa menor de idade como suxeito de dereito, para encadrar ás rapazas no ámbito da protección, como obxectos pasivos, sen capacidade de decisión sobre os seus corpos e sobre as súas vidas.

Risco para a saúde. Limitar o acceso á interrupción voluntaria do embarazo das mozas de 16 e 17 anos implica un risco para a súa saúde, pois desta maneira négaselles unha asistencia pública, cualificada e legal, o cal non significa que estas non vaian procurar outros medios (non cualificados, non legais, non públicos). As prácticas clandestinas para a interrupción do embarazo implican un alto risco de complicacións (mortalidade, morbilidade) e de repercusións a medio-longo prazo. Así o sinala o documento da OMS Aborto sin riesgo: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud, 2003 (Xenebra).

Por outra banda, a modificación da vixente lei do aborto é innecesaria, tal e como se desprende do informe da Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo.

Nese estudo, o aborto en mozas de 16 e 17 anos representa o 3,6% do total de abortos realizados entre xaneiro e setembro de 2014. Ademais, na maioría dos casos (87,62%) as rapazas acudían acompañadas dos seus titores.

Se analizamos os motivos alegados polo 12,38% restante concluiremos que esta lei conleva un marcado sesgo discriminatorio contra as rapazas embarazadas en situación de desamparo, maltrato no ámbito familiar, inmigración,…

113 mozas, das 913 do total, non puideron comunicar a súa situación aos titores. Os motivos alegados por estas rapazas para non ter informado sobre o seu embarazo foron:

Desamparo familiar

Familias desestruturadas

Proxenitores en prisión

Risco de sufrir malos tratos

Menores de idade inmigrantes emancipadas

Enfermidade invalidante dos titores

Negativa dos titores a acompañalas

Posturas abertamente contrarias ao aborto

Se partimos destas cifras, agás no caso das familias con posturas contrarias ao aborto, cuxas características socio-económicas non se deducen, podemos aseverar que as condicións nas que esas mozas terían que afrontar a maternidade serían a todas luces precarias, o cal nos leva á conclusión de que o Goberno, no canto de preocuparse por corrixir as situacións de desprotección nas que se atopan as menores de idade opta por sometelas á decisión que os seus titores adopten respecto a esa maternidade.  Nos casos nos que estas mozas foron obxecto de abuso sexual incestuoso (arredor do 80% do abuso sexual prodúcese no ámbito familiar; o Consello de Europa estima que 1 de cada 4 nenas e adolescentes é vítima de abuso sexual) a capacidade de control do vitimario sobre elas sitúaas nunha situación de máxima vulnerabilidade, situación que se vería previsiblemente estendida ás súas crianzas.

Toda persoa menor de idade ten dereito a que se actúe en base ao seu interese superior. Referíndose a presente proposición de lei a un asunto que atangue ás mozas de 16 e 17 anos, menores de idade, e tratándose ademais dun asunto tan crucial como é a interrupción voluntaria do embarazo, sería requisito indispensable facer constar que o principio que debe rexer as intervencións neste ámbito é o superior interese das menores de idade. O interese superior é unha consideración que se debe analizar en cada caso individual e que debe partir, en primeira instancia, de escoitar a vontade das menores de idade.

Afirmamos, asimesmo, que os índices de embarazo non desexado non se recortan a golpe de reforma lexislativa, senón que se fai necesario unha estratexia que contemple a educación sexual das mozas e dos mozos (anticoncepción, que implica tamén prevención de enfermidades de transmisión sexual, igualdade e respecto nas relacións de parella, etc ).

O outro terreo no que se fai imprescindible iniciar a planificación de políticas de prevención, detección, avaliación, protección e recuperación das vítimas é o violencia sexual contra a infancia e a adolescencia, tema tabú que a sociedade e as institucións se resisten a afrontar e que entronca directamente co tema que aquí nos ocupa. A este respecto é preciso lembrar que o actual Goberno non cumpre as súas tarefas con Europa: A DIRECTIVA 2011/92/UE, relativa á loita contra os abusos sexuais e a explotación sexual dos menores e a pornografía infantil,  establece unha serie de obrigas dos Estados coa fin de equipar os instrumentos lexislativos e establecer uns principios de calidade das investigacións e de adaptación dos procedementos ás necesidades das vítimas de violencia sexual menores de idade. A Directiva tiña que ter sido implementada en decembro de 2013. Isto evidencia que non existe un compromiso real do Goberno coa saúde sexual das adolescentes, tan só unha intención de exercer control (no que se intúe un transfondo moral) sobre aqueles sectores de poboación feminina e adolescente que se atopa en situación de maior desprotección.


Versión en español

AGAMME se opone a la proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley del Aborto

La Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (AGAMME) se opone a la proposición de Ley Orgánica que pretende modificar la actual Ley del Aborto, en lo que respecta a las menores de 16 y 17 años, así como a las mujeres con capacidad modificada.

La proposición de Ley Orgánica contiene un único artículo a través del cual se pretende eliminar el apartado de la vigente Ley del Aborto que reconoce el derecho al consentimiento de las menores de 16 y 17 años a interrumpir voluntariamente el embarazo.

De esta manera las jóvenes de 16 y 17 años pasarían a precisar el consentimiento de sus tutores para interrumpir voluntariamente el embarazo.

Varios son los motivos de AGAMME para oponerse la tal modificación legislativa:

El derecho de las personas menores de edad a ser escuchadas en aspectos cruciales en su vida aparece reflejado en la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña como uno de los derechos pilares, señalándose que, a medida que la menor de edad consigue mayor madurez, se tomará en mayor consideración sus opiniones. Con 16 y 17 años, las jóvenes están a un paso de conseguir la mayoría de edad, la decisión sobre su maternidad debe ser exclusivamente suya.

El marco legislativo referente a las personas menores de edad en el Estado español establece que desde los 14 años los niños y niñas tienen responsabilidad penal (es decir son responsables de sus actos ante la ley), con 16 pueden incorporarse al mercado laboral y a esta edad pueden conseguir la emancipación. No es sostenible esa falta de coherencia: responsable penal pero no para decidir sobre su propio cuerpo.

La Ley de Protección Jurídica del Menor, establece de manera acorde al marco legislativo internacional y la evolución del status de las personas menores de edad cuáles son los principios que deben guiar la legislación relativa a los derechos de la infancia y la adolescencia:

El ordenamiento jurídico, y esta Ley en particular, va reflejando progresivamente una concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás.

El conocimiento científico actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante entre las necesidades de protección y las necesidades relacionadas con la autonomía del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia es promover su autonomía como sujetos.

En este sentido es preciso advertir que esta proposición de ley es retrógrada en el sentido de que hace involucionar a la sociedad en su trayectoria de reconocimiento de un nuevo status de la infancia y de la adolescencia. Queda perfectamente de manifiesto desde el primer párrafo que esta es una ley que limita la concepción de la persona menor de edad como sujeto de derecho, para encuadrar a las jóvenes en el ámbito de la protección, como objetos pasivos, sin capacidad de decisión sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.

Riesgo para la salud. Limitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de las chicas de 16 y 17 años implica un riesgo para su salud, pues de esta manera se les niega una asistencia pública, cualificada y legal, lo cual no significa que éstas no vayan a procurarla por otros medios (no cualificados, no legales, no públicos). Las prácticas clandestinas para la interrupción del embarazo implican un alto riesgo de complicaciones (mortalidad, morbilidad) y de repercusiones a medio-largo plazo. Así lo señala el documento de la OMS Aborto sin riesgo: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud, 2003 (Ginebra).

Por otra parte, la modificación de la vigente Ley del Aborto es innecesaria, tal y como se desprende del informe de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo.

En ese estudio, el aborto en jóvenes de 16 y 17 años representa el 3,6% del total de abortos realizados entre enero y septiembre de 2014. Además, en la mayoría de los casos (87,62%) las chicas acudían acompañadas de sus tutores.

Si analizamos los motivos alegados por el 12,38% restante concluiremos que esta ley conlleva un marcado sesgo discriminatorio contra las jóvenes embarazadas en situación de desamparo, maltrato en el ámbito familiar, inmigración,…

113 jóvenes, de las 913 del total, no pudieron comunicar su situación a los tutores. Los motivos alegados para no haber informado sobre su embarazo fueron:

Desamparo familiar

Familias desestructuradas

Progenitores en prisión

Riesgo de sufrir malos tratos

Menores de edad inmigrantes emancipadas

Enfermedad invalidante de los tutores

Negativa de los tutores a acompañarlas

Posturas abiertamente contrarias al aborto

Si partimos de estas cifras, excepto en el caso de las familias con posturas contrarias al aborto, cuyas características socio-económicas no se deducen, podemos aseverar que las condiciones en las que esas jóvenes tendrían que afrontar la maternidad serían a todas luces precarias, lo cual nos lleva a la conclusión de que el Gobierno, en vez de preocuparse por corregir las situaciones de desprotección en las que se encuentran las menores de edad opta por someterlas a la decisión que sus tutores adopten respecto a esa maternidad. En los casos en los que estas menores fueron objeto de abuso sexual incestuoso (alrededor del 80% del abuso sexual se produce en el ámbito familiar; el Consejo de Europa estima que 1 de cada 4 niñas y adolescentes es víctima de abuso sexual) la capacidad de control del victimario sobre ellas las sitúa en una situación de máxima vulnerabilidad, situación que se vería previsiblemente extendida a su hijo/a.

Toda persona menor de edad tiene derecho la que se actúe en base a su interés superior. Refiriéndose la presente proposición de ley a un asunto que afecta a las chiscas de 16 y 17 años, menores de edad, y tratándose además de un asunto tan crucial como es la interrupción voluntaria del embarazo, sería requisito indispensable hacer constar que el principio que debe regir las intervenciones en este ámbito es el superior interés de las menores de edad. El interés superior es una consideración que se debe analizar en cada caso individual y que debe partir, en primera instancia, de escuchar la voluntad de las menores de edad.

Afirmamos, asimismo, que los índices de embarazo no deseado no se recortan a golpe de reforma legislativa, sino que se hace necesaria una estrategia que contemple la educación sexual de chicas y chicos (anticoncepción, que implica también prevención de enfermedades de transmisión sexual, igualdad y respeto en las relaciones de pareja, etc ).

El otro terreno en el que se hace imprescindible iniciar la planificación de políticas de prevención, detección, evaluación, protección y recuperación de las víctimas es el de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, tema tabú que la sociedad y las instituciones se resisten a afrontar y que entronca directamente con el tema que aquí nos ocupa. A este respeto es preciso recordar que el actual Gobierno no cumple sus tareas con Europa: La DIRECTIVA 2011/92/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, establece una serie de deberes de los Estados con el fin de equipar los instrumentos legislativos y establecer unos principios de calidad de las investigaciones y de adaptación de los procedimientos a las necesidades de las víctimas de violencia sexual menores de edad. La Directiva tenía que haber sido implementada en diciembre de 2013. Esto evidencia que no existe un compromiso real del Gobierno con la salud sexual de las adolescentes, tan sólo una intención de ejercer control (en el que se intuye un trasfondo moral) sobre aquellos sectores de población femenina y adolescente que se encuentra en situación de mayor desprotección.

 

AGAMME oponse á proposición de Lei Orgánica de modificación da Lei do Aborto

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

*