Versión en galego:

Alicia atravesando o cristal, pero non para medrar senon para atopar a morte. Non é un pesadelo, non hai espertar. Non existen dobres lecturas nin sentidos figurados. É só a verdade. Unha verdade que non podemos disfrazar, á que nos temos que enfrontar sen autoenganos nin falacias porque a morte é irrevocable.

Acotío o mundo adulto busca versións alternativas para explicar a violencia que se exerce contra un neno ou contra unha nena: vinganza, ciúmes (contra a nai), falsidade do testemuño (por influencia, contra o pai), enfermidade mental do agresor-a… Como se a violencia puidese ser explicada, precisase ser explicada.

Incluso cando a forza dos feitos impide a súa negación, actívase unha forte resistencia a pensar abertamente na dor infantil… e a recoñecer que a violencia contra as persoas menores de idade é real, próxima e cotiá.

Existe un lugar común ao que acoden as nosas conciencias (e a conciencia colectiva adulta, moi útil para evitar responsabilidades nos espazos públicos): a inevitabilidade, a imprevisibilidade. Podemos dicir “era imprevisible, non se podía prever que ía suceder”. E quedamos todos-as excusados-as. Sen embargo a cuestión non é o que poderiamos ter feito, senon o que non facemos NUNCA en relación á infancia.

O Estado Español négase a sumir e poñer en práctica o marco normativo internacional actual que outorga un novo estatus á infancia e adolescencia: nenos, nenas e adolescentes como titulares de dereitos que poden realizar e reclamar. Négase incluso a atender os requerimentos de Nacións Unidas (Condena da CEDAW no caso da nena Andrea, recomendacións do Comité de Dereitos do Neno e da Nena). A política de infancia caracterizouse históricamente, pero de forma brutal nos últimos anos de austeridade, pola insuficiencia das políticas e dos medios adicados á área de infancia. As partidas orzamentarias para servizos relacionados con infancia (educación, sanidade, vivenda, inmigración,…) son nimias e sufriron na última lexislatura unha reducción severa.

Inevitabilidade? Non. Imprevisibilidade? Tampouco. Un estado que mantén unas cifras alarmantes de violencia sexual contra a infancia e non plantexa políticas concretas e urxentes para a prevención e para mellorar a capacidade de investigación e enxuizamento deste tipo de delitos non ten altura moral para excursarse tralo argumento da imprevisibilidade. Non era previsible que a pequena Alicia pasase a engrosar a lista do 20% de nenos e nenas (24% de nenas) que sofren violencia sexual neste país*, pero a cifra está aí. E se calculamos, partindo de que a poboación menor de idade supera os 8.000.000 de persoas no Estado Español, os números vólvense monstruosos.

A Lei de Protección á Infancia, de recente aprobación é unha lei que nace con vocación de non ser implementada. Unha lei de infancia nun estado cuns servizos precarios nesta área e que declara a disposición de non destinar nin un céntimo para a súa aplicación é unha lei que non se vai levar a cabo, agás con xestos fáciles e económicos que teñen tirada propagandística, como crear un rexistro de agresores sexuais. Este non é o único defecto da lei: No seu articulado non se adica nin unha soa ringleira á tarefa de prevención, quizáis porque a prevención implica un esforzo orzamentario importante. Por outra parte, continúan a ser insuficientes as medidas destinadas a asegurar unha xustiza efectiva para os nenos e nenas vítimas de violencia sexual. Un sistema xudicial forte e eficaz á hora de investigar este tipo de delitos preséntase como unha ferramenta útil, non só para o seu enxuizamento, senon tamén na prevención da violencia sexual contra a infancia e a adolescencia. David Finkelhorn, un dos grandes expertos no estudo do abuso sexual infantil, advirte que unha das barreiras que ten que superar o potencial abusador é de tipo social e normativo, é dicir a tolerancia social ante este tipo de actos. Polo tanto, é unha prioridade fortificar, modernizar e especializar o sistema xudicial no ámbito da investigación dos delitos contra a indemnidade sexual infantil.

É urxente acometer unha acción que aborde os déficits en materia de prevención, detección e enxuizamento da violencia contra os nenos, nenas e adolescentes. E mentres non se inicie esta tarefa a nosa será unha sociedade cómplice e falaz. Ningún, ningunha estamos carentes de responsabilidade.

Durante algo máis dun día aferrámonos ás palabras “la niña podría salvarse” pero finalmente a realidade impúxose crúa e fría, coa imaxe de cristais rotos e o corpo da pequena violentado ata límites indecibles. Non hai descanso, nin hai paz. Non mentres siga pendente un avance decidido, consensuado e sincero cara a erradicación da violencia contra os nenos, nenas e adolescentes deste país.

Na memoria da nena Alicia, de 17 meses, falecida na tarde do martes 26 de xaneiro de 2016

———-

Versión en español

Alicia atravesando el cristal, pero no para crecer sino para encontrar la muerte. No es una pesadilla, no hay despertar. No existen dobles lecturas ni significados figurados. Es sólo la verdad. Una verdad que no podemos disfrazar, a la que nos tenemos que enfrentar sin autoengaños ni falacias porque la muerte es irrevocable.

A menudo el mundo adulto busca versiones alternativas para explicar la violencia que se ejerce contra un niño o contra una niña: venganza, celos (contra la madre), falsedad del testimonio (por influencia, contra el padre), enfermedad mental del agresor-a… Como si la violencia pudiese ser explicada, necesitase ser explicada.

Incluso cuando la fuerza de los hechos impide su negación, se activa una fuerte resistencia a pensar abiertamente en el dolor infantil… y a reconocer que la violencia contra las personas menores de edad es real, próxima y diaria.

Existe un lugar común al que acuden nuestras conciencias (y la conciencia colectiva adulta, muy útil para evitar responsabilidades en los espacios públicos): la inevitabilidad, la imprevisibilidad. Podemos decir “era imprevisible, no se podía prever que iba a suceder”. Y todos-as quedamos excusados-as. Sin embargo la cuestión no es lo que podríamos haber hecho, sino lo que no hacemos NUNCA en relación a la infancia.

El Estado Español se niega a sumir y poner en práctica el marco normativo internacional actual que otorga un nuevo estatus a la infancia y adolescencia: niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos que pueden realizar y reclamar. Se niega incluso a atender los requerimientos de Naciones Unidas (Condena de la CEDAW en el caso de la niña Andrea, recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y de la Niña). La política de infancia se caracterizó históricamente, pero de forma brutal en los últimos años de austeridad, por la insuficiencia de las políticas y de los medios dedicados al área de infancia. Las partidas presupuestarias para servicios relacionados con infancia (educación, sanidad, vivienda, inmigración,…) son nimias y sufrieron en la última legislatura una reducción severa.

¿Inevitabilidad? No. ¿Imprevisibilidad? Tampoco. Un estado que mantiene unas cifras alarmantes de violencia sexual contra la infancia y no plantea políticas concretas y urgentes para la prevención y para mejorar la capacidad de investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos no tiene altura moral para excusarse tras el argumento de la imprevisibilidad. No era previsible que la pequeña Alicia pasase a engrosar la lista del 20% de niños y niñas (24% de niñas)* que sufren violencia sexual en este país, pero la cifra está ahí. Y si calculamos, partiendo de que la población menor de edad supera los 8.000.000 de personas en el Estado Español, los números se nos presentan monstruosos.

La Ley de Protección a la Infancia, de reciente aprobación es una ley que nace con vocación de no ser implementada. Una ley de infancia en un estado con unos servicios precarios en este área y que declara la disposición de no destinar ni un céntimo para su aplicación es una ley que no se va a llevar a cabo, salvo con gestos fáciles y económicos que tienen tirada propagandística, como crear un registro de agresores sexuales. Este no es el único defecto de la ley: en su articulado no se dedica ni un solo renglón a la tarea de prevención, quizás porque la prevención implica un esfuerzo presupuestario importante. Por otra parte, continúan siendo insuficientes las medidas destinadas a asegurar una justicia efectiva para los niños y niñas víctimas de violencia sexual. Un sistema judicial fuerte y eficaz a la hora de investigar este tipo de delitos se presenta como una herramienta útil no sólo para su enjuiciamiento, sino también en la prevención de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. David Finkelhorn, uno de los grandes expertos en el estudio del abuso sexual infantil, advierte que una de las barreras que debe superar el potencial abusador es de tipo social y normativo, es decir la tolerancia social ante este tipo de actos. Por lo tanto, es una prioridad fortificar, modernizar y especializar el sistema judicial en el ámbito de la investigación de los delitos contra la indemnidad sexual infantil.

Es urgente acometer una acción que aborde los déficits en materia de prevención, detección y enjuiciamiento de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y mientras no se inicie esta tarea la nuestra seguirá siendo una sociedad cómplice y falaz. Ninguno, ninguna estamos libres de responsabilidad.

Durante algo más de un día nos aferramos a las palabras “la niña podría salvarse” pero finalmente la realidad se impuso cruda y fría, con la imagen de cristales rotos y el cuerpo de la pequeña violentado hasta límites indecibles. No hay descanso, ni hay paz. Non mientras siga pendiente un avance decidido, consensuado y sincero hacia la erradicación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes de este país.

En la memoria de la niña Alicia, de 17 meses, fallecida en la tarde del martes 26 de enero de 2016

Alicia

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

*