Documentos relacionados coa defensa dos dereitos da infancia e a adolescencia:

A construción teórica da Síndrome de Alienación Parental (SAP) como base para cambios de custodia de menores. Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2008.

A escoita e o interese superior do menor: Revisión xudicial de medidas de protección e procesos de familia. Defensora do Pobo. Maio de 2014.

A infancia en España 2012-2013. O impacto da crise nos nenos. UNICEF, maio de 2012.

A infancia en España 2014. O valor social dos nenos: cara a un pacto de Estado pola infancia. UNICEF, xuño de 2014.

A xustiza española fronte ao abuso sexual infantil na contorna familiar. Save the Children, setembro de 2012.

Acceso á Xustiza de nenos/as vítimas. Asociación polos Dereitos Civís; Xunta Federal de Cortes e Superiores Tribunais de Xustiza das Provincias Arxentinas e Cidade Autónoma de Bos Aires; UNICEF, 2009.

Accoso escolar e ciberacoso: propostas para a acción. Save the Children. Outubro 2013.

Campaña para a prevención da violencia sexual contra a infancia, “Un de Cada Cinco”. Consello de Europa, novembro de 2010 [Versión en inglés]

Compilación das observacións xerais do comité dos dereitos do neno das Nacións Unidas. 2001-2009.

Consecuencias psicolóxicas iniciais do abuso sexual infantil. Noemí Pereda Beltran, Universitat de Barcelona, 2009.

Convención sobre os dereitos do neno. Aprobado e ratificado pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas, 20 de novembro de 1989.

Convenio de Lanzarote. Aprobado polo Consello de Europa, para a protección dos nenos e nenas contra a explotación e abuso sexual, outubro de 2007.

Declaración en contra do uso clínico e legal da chamada Síndrome de Alienación Parental. Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Declaraciones de menores víctimas de abuso sexual (1). Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo.

Dereito do neno a non ser obxecto de ningunha forma de violencia. Convención sobre os Dereitos do Neno, Nacións Unidas. Abril de 2011.

Directiva 2011/92 do Parlamento de Europa e do Consello relativa á loita contra os abusos e a explotación sexual e a pornografía infantil. Diario Oficial da Unión Europea, decembro de 2011.

Directiva 2012/29 do Parlamento de Europa e do Concello pola que se establecen normas mínimas sobre dereitos, apoio e protección das vítimas de delictos. Diario Oficial da Unión Europea, outubro de 2012.

Directrices sobre a xustiza para nenos vítimas e testemuñas de delitos. Oficina Internacional dos Dereitos do Neno, marzo de 2003.

Entrevistando a nenos preescolares vítimas de abuso sexual e/ou maltrato infantil. Centre D’Estudis Jurídics I Formació Especialitzada, Generalitat de Catalunya, 2011.

Guía de criterios de actuación xudicial fronte a violencia de xénero. “A chamada Síndrome de Alienación Parental (SAP)” (p.128). Consello Xeral do Poder Xudicial, 2008.

Infancia e xustiza: unha cuestión de dereitos. Save the Children, novembro de 2012.

Informe do grupo de traballo de investigación sobre a suposta Síndrome de Alienación Parental. Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade, 2010.

Informe mundial sobre a violencia contra os nenos e nenas. Paulo Sérgio Pinheiro, Nacións Unidas, 2011.

Informe por Nils Muiznieks, comisario para os Dereitos Humanos do Consello de Europa. Xuño de 2013.

Informes, estudos e documentos. Centros de protección de menores con transtornos de conduta e en situación de dificultade social. Defensor del Pueblo.

La falacia de la custodia compartida, por Sonia Vaccaro. Agosto de 2015.

Lei de apoio á familia e á convivencia da Xunta de Galicia. DOG nº134, 13 de xullo de 2011.

Menores en centros de protección terapéuticos. Amnistía Internacional. Decembro de 2009.

Mitos que poñen en perigo aos nenos durante as disputas por custodia. Stephanie J. Dallam, do Leardership Council on Child Abuse & Interpersonal Violence. 2006.

O acceso á sanidade das persoas en situación de maior precariedade nunha Europa en crise social. Médicos del Mundo. Maio de 2014.

O estado da pobreza en España. 4º informe, 2009-2013. EAPN-España, xaneiro de 2015

Os nenos do mundo desenvolvido. UNICEF, outubro de 2014.

Pobreza infantil e exclusión social en Europa. Save the Children. Abril de 2014.

Políticas Públicas para reducir a pobreza infantil en España: Análise de impacto. UNICEF. Marzo de 2014.

Protocolo Básico de Intervención Contra o Maltrato Infantil.  Observatorio da Infancia, Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, 22 de novembro de 2007 .

Protocolo de actuación en abusos sexuais a menores. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, setembro de 2000.

Ratificación da Convención sobre os Dereitos do Neno. Decembro de 1990.

The Impact of the European Crisis. Cáritas Europa, marzo de 2014.